കേരള ഐടി നയം 2023 ഡ്രാഫ്റ്റ്

കേരള സർക്കാർ കേരള ഐടി നയം 2023 ന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുന്നതിനായി കരട് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
കേരള ഐടി നയം 2023 ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെയുള്ള ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കുക.
മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക
Copyright © 2023 Kerala Startup Mission. All Rights Reserved.